Dossieropbouw; onmisbaar bij een succesvol ontslagtraject

Soms is een ontslagprocedure de enige overgebleven optie bij een niet goed functionerende werknemer of een verstoorde arbeidsrelatie. Als partijen er onderling niet uitkomen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, rest alleen nog maar de gang naar de kantonrechter. Maar om een ontslagtraject succesvol en soepel te kunnen afronden is een goed dossier absoluut onmisbaar. Zeker sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015, kan het al dan niet hebben van een goed dossier van doorslaggevend belang zijn.

Geen dossier? Geen ontslag!

Natuurlijk kwam het onder de oude ontslagwetgeving ook voor dat het door de werkgever aangeleverde dossier niet helemaal optimaal was. Maar onder de oude regeling had de kantonrechter een bepaalde onderhandelingsruimte. Als hij ondanks het onvolledige dossier toch van mening was dat een ontslag voor beide partijen de beste optie was, kende hij via de zgn. kantonrechtersformule aan de werknemer een hogere ontslagvergoeding toe. Hiermee werd de werknemer tegemoetgekomen, en kon het ontslag toch doorgang vinden.

Maar sinds de invoering van de nieuwe wetgeving is de rechter deze onderhandelingsruimte kwijt. De rechter kan de arbeidsovereenkomst alleen ontbinden als aan alle wettelijke criteria is voldaan. In het geval van een disfunctionerende werknemer is het ontslag alleen nog maar mogelijk wanneer de werkgever de werknemer tijdig in kennis heeft gesteld van het disfunctioneren. Daarnaast zal de werknemer voldoende door de werkgever in de gelegenheid moeten zijn gesteld om zijn functioneren te verbeteren door middel van een verbetertraject. Ook zal de werkgever moeten aantonen dat herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie niet mogelijk is.

Al deze feiten moeten blijken uit een zorgvuldig opgebouwd dossier. Als het dossier op deze punten tekort schiet zal de rechter geen toestemming geven voor het ontslag en ontstaat een, voor de werkgever althans, zeer ongewenste situatie.

Billijke vergoeding

Ook als de rechter het ontslag wel goedkeurt kan een goed dossier nog op een andere wijze haar belang hebben. In de Wwz is bepaald dat bij een ontslag na een arbeidsduur van 2 jaar een ontslagvergoeding wordt toegekend, de zogenaamde transitievergoeding. De hoogte van deze transitievergoeding is afhankelijk van diverse in de wet bepaalde elementen en bedraagt op dit moment maximaal €.76.000,--. Als het einde van de arbeidsovereenkomst echter het gevolg is van “ernstige verwijtbaar handelen of nalaten” van de werkgever, kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer; de zogeheten “billijke vergoeding”. In de wet staat niet aangegeven wat precies onder ernstig verwijtbaar handelen moet worden verstaan, maar volgens de wetgever zou hier slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake van zijn. Toch zijn er in de praktijk nu al diverse gevallen bekend waarbij in de korte periode sinds 1 juli 2015 naast de transitievergoeding, een billijke vergoeding aan de werknemer is toegekend. De rechter is daarbij ook vrij in de toekenning van de hoogte van de vergoeding, maar volgens de wetsgeschiedenis moet deze wel in verhouding staan tot de mate van verwijtbaar handelen. Tot nu toe zijn er vergoedingen toegekend die varieerden van €.2.000,-- tot €.80.000,-- maar uit de uitspraken valt nog nauwelijks te herleiden welke criteria de rechters voor deze billijke vergoeding hanteren. Wellicht zal hierover in de toekomst meer duidelijkheid komen.

Conclusie

Een goed dossier is onmisbaar voor een werkgever als hij een ontslagprocedure wil opstarten:

  1. bij een ontslag met wederzijds goedvinden versterkt het de onderhandelingspositie van de werkgever;
  2. bij een ontslag via de kantoorrechter is het een absolute voorwaarde;
  3. en mocht een werknemer een billijke vergoeding eisen dan kan een goed dossier aantonen dat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever.

Een goed dossier opbouwen kost echter tijd en vraagt de nodige aandacht. Als u meer wilt weten over de vereisten van een goed dossier en wilt u advies; neem contact op met MPC Advocatuur. Bel 050-2111872 of mail.

Geplaatst op 24 juni 2016

Meer Nieuws

25 nov
EEN GOED CONTRACT VOLGT UIT EEN GOED CONTACT

18 jan
EEN GOED CONTRACT = EEN GOED CONTACT

13 sep
Artikel in Visie Magazine

30 aug
WET UITWERKING AUTOBRIEF II

30 aug
CAO-REGELING EN TRANSITIEVERGOEDING

30 aug
DE LAATSTE AANPASSINGEN MET BETREKKING TOT DE WET WERK EN ZEKERHEID

30 aug
WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

30 aug
MELDINGSREGELING KLOKKENLUIDERS

30 aug
WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

30 aug
BEVORDERING MEDIATION

6 jun
Cybercrime

3 jun
Artikel in Leeuwardercourant

Als uw onderneming juridisch advies of begeleiding nodig heeft, dan kunt u een vrijblijvend advies gesprek aanvragen.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u juridische vragen of een bedrijfsjurist nodig?